พระแม่อุมาเทวี

ที่มาแห่งองค์เทพและความหมาย

พระแม่อุมาเทวี (พระแม่อุมา ถือกำเนิดในคืนที่ ๙ เดือน (มีนาคม-เมษายน) ตั้งแต่แรกเกิดพระอุมาทรงเป็ ที่รักยิ่งของทุกๆ คน จึงได้นามว่าพระปารวตี… ต่อมา เมื่อเติบใหญ่ พระอุมามีความตั้งใจยิ่งที่จะออกบำเพ็ญ พรด เมื่อได้ศึกษาวิชาจากพระอาจารย์ต่างๆ จนชำนาญ เก่งกาจมีความสามารถระลึกชาติได้ ครั้งเยาว์วัย พระฤาษีนารทได้ทำนายชะตาไว้ว่า พระอุมา นั้นทรงมีลักษณะมงคลยิ่งนักและจะนำความสุขมาสู่ครอบครัว คู่ครองของพระนางจะมีลักษณะเป็นโคีนุ่งห่มหนังเสือหนังช้าง ดังนี้แล้ว ท้าวหิมวัตและพระนางเมนูกาตระหนักดีว่า การ ทำนายของพระฤาษีนารท แม่นยำยิ่งนัก แต่ก็ไม่รู้ว่าจะมี หนทางใดที่จะนำพระอุมา ธิดาแห่งตนให้พบกับพระศิวะเทพได้ด้วยว่าพระศิวะเทพทรงอยู่ในระหว่างการบำเพ็ญตนเข้าสมาธิ

แต่ด้วยวาสนาของการเป็นคู่ครองกันในอดีตชาติ ใน ช่วงเวลาที่พระศิวะทรงเสด็จไปยังดินแดนอิษชิปรัสกะเพื่อทำ สมาธิ ท้าวหิมวัตจึงทรงเสด็จเข้าเฝ้า กล่าวสรรเสริญขออุทิศ ตนเป็นทาสรับใช้ของพระศิวะเทพ จนพระองค์พอพระทัยยิ่งจึง ลืมพระเนตรออกจากสมาธิ และกล่าวขอให้ท้าวหิมวัตช่วยจัด สถานที่นั่งสมาธิ ณ คงคาวัตวัณในแคว้นหิมาลัย และสั่งห้าม มิให้ใครเข้ามารบกวนในที่นั่นเป็นเด็ดขาด ท้าวหิมวัตจึงได้ทำตามพระประสงค์

จนรุ่งเช้าท้าวหิมวัต จึงพาพระอุมาให้นำผลไม้ถวายต่อพระศิวะ พร้อมทั้งกล่าวว่า ขอให้พระองค์ทรงรับเป็นข้ารับใช้ด้วย เมื่อพระศิวะลืมพระเนตร เห็นความงดงามของพระอุมา จึงเกิดความรักและพอพระทัย ยิ่งนัก แต่ก็ทรงหักพระทัยเข้าสู่สมาธิโดยทันที เมื่อเหตุการณ์เป็นเช่นนั้น ท้าวมหิมวัตจึงสวดอ้อนวอน เพื่อให้พระศิวะลืมพระเนตรอีกครั้งและกล่าวว่าในทุกๆ วันตน และบิดาจะมาเป็นผู้เคารพบูชาพระองค์ พระศิวะจึงกล่าวตอบ กับท้าวหิมวัตว่าเหตุที่เป็นอุปสรรคขัดขวางการบำเพ็ญสมาธิคือ สตรีซึ่งผู้บำเพ็ญตนที่ดีอาจถูกทำลายสมาธิลงได้ สตรีคือฐาน แห่งความรักใคร่ความสำราญ สตรีจะเป็นผู้ทำลายสิ้น

พระอุมาจึงกล่าวแสดงความเคารพต่อองค์ศิวะ และทูลอย่างสุภาพว่า พระศิวะคือจ้าวแห่งสมาชิกรรมฐานเป็นที่ศักดิ์ สิทธิ์งสุดแห่งจักรวาลไม่มีการโอนเอนต่อพลังที่เหนือธรรมชาติ แล้วใยจึงเกรงกลัวต่อสตรีอย่างพระนางด้วย พระศิวะเมื่อได้ ฟังจึงต้องยอมจำนนกับคำโต้ตอบ และได้อนุญาตให้พระอุมา และสหายของพระนางเข้าออกได้ เพื่อรับใช้ตามที่ต้องการ ส่วนพระอุมา ก็ได้เข้ารับใข้มหาเทพด้วยการล้างพระบาท และดื่มน้ำนั้นเป็นประจำ ถวายการรับใช้อย่างไม่ย่อท้อ พร้อม ทั้งขับกล่อมบทเพลงแสดงความเคารพต่อพระศิวะเรื่อยมา

สิ่งที่พระอุมาปฏิบัตินี้ พระศิวะเทพผู้มองเห็นการกระทำ จึงพอพระทัยนักในฐานะโยคินี แต่พระองค์ต้องพิสูจน์ในความ มั่นคงของพระดุมาด้วย จึงให้ฤๅษีเข้าทำลายความตั้งมั่นของพระอุมา ฝ่ายพระอุมาก็ทรงยึดมั่นต่อพระศิวะมิอาจเปลี่ยนแปลงความตั้งใจของตนลงได้ จนพระศิวะแปลงเป็นพราหมณ์ เฒ่ามากล่าวด้วยวาจาต่างๆ เพื่อให้จิตใจสั่นคลอน แต่ก็มิเป็น ผล สุดท้ายพราหมณ์เฒ่าจึงกลับกลายเป็นพระศิวะเทพต่อหน้า พระดุมา และกล่าวคำรับนางเป็นคู่ครอง และได้เข้าสู่พิธีอภิเษก สมรส พระศิวะและพระแม่อุมาจึงเป็นเทพคู่ครองกันแต่นั้น เป็นต้นมา…

พระแม่อุมาทรงเป็นมารดาแห่งพระพิฆเนศ เป็นชายา แห่งพระศิวะ ๑ ใน ๓ แห่ง พระตรีมูรติ พระแม่อุมาจึงเป็น ๑ใน ๓ แห่งพระตรีศักติ ด้วย (ตรีศักติ หมายถึง พระแม่ทั้งสาม ได้แก่ พระแม่อุมา พระแม่ลักษมี พระแม่สรัสวตี มีสัญลักษณ์ ประจำพระองค์คือ โยนี (ฐานรองศิวลึงค์) พระองค์คือพระแม่ผู้เป็นใหญ่ในจักรวาล เป็นเทวี แห่งอำนาจวาสนาและบารมีอันสูงสุด พระองค์ทรง ประทานยศถาบรรดาศักดิ์และความเป็นใหญ่ มีทิพยรูปเป็นหญิงที่งดงาม เปี่ยมไปด้วยความเมตตา เป็นมารดาแห่งสรรพชีวิตทั้งปวง ฉลองพระองค์ด้วยอาภรณ์ หลากสีสัน ประดับด้วยทองคำอย่างวิจิตร พระองค์ทรงประทานชัยชนะเหนือศัตรู ประทานกำลัง วังชาแห่งอิสตรี ทำลายสิ่งชั่วช้า ตลอดจนประทานบริวารและ อำนาจในการปกครอง พระองค์ยังทรงประทานพรด้านความ สมบูรณ์ ความอิ่มเอม ความผาสุขในการครองเรือน ตลอดจน การคุ้มครองผู้ศรัทธาให้ปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง

ศาสตราวุธ แห่งพระแม่อุมาเทวีคือ ตรีศูล เป็นสัญลักษณ์ แห่งการปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และดาบ คือสัญลักษณ์แห่ง ความเฉียบขาด เป็นผู้ตัดสิน และอยู่เหนือผู้อื่น ความหมายของไพ่รูปพระแม่อุมา คือ ความเมตตา กรุณา หากไพใบนี้ไปตกที่ตำแหน่งความรัก หมายความว่า ความรักของคุณได้รับความเมตตากรุณาอย่างยิ่ง

พระแม่อุมาเทวีมอบพรใดแก่ผู้บูชา

เน้นในเรื่องการช่วยเสริมดวงด้านความรัก คสามมีเสน่ห์ เป็นที่รักของคนรอบข้าง มีชีวิตที่สมบูรณ์ เน้นขอความรักความเมตตา ความคุ้มครองให้ปลอดภัยจากภยันตรายต่างๆ

คาถาบทสวดมนต์บูชาพระแม่อุมาเทวี

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา  บทสวดบูชาพระแม่อุมา โอม เจ มาตา ดี โอม ชยะ มาตา ดี โอม ไชย มาตา ดี โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา โอม ไจ มาตา ปารวตี โอม มหาอุมาเทวี นมัส โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

วิธีการสักการะบูชาพระแม่อุมาเทวี

  1. วันนวราตรี หรือช่วงเทศกาลดูเซร่า ตรงกับวัน ขึ้น 1-9 ค่ำ เดือน 11 ระยะเวลาการจัดงานรวม 9 วัน 9 คืนด้วยกัน ชาวฮินดูเชื่อว่า พระแม่และขบวนเทพ จะเสด็จมายังโลกเพื่อประทานพรให้กับมนุษย์
  2. วันวิชัยทัสสมิ ซึ่งเป็นวันฉลองชัยชนะของพระแม่ศรีมหาอุมาเทวี ตามตำนานเล่าว่า เมื่อครั้งที่ พระมหาอุมาเทวี หรือ พระแม่มหาทุรคา ต่อสู้กับอสูร ที่ชื่อว่า มหิงสาสูร เป็นเวลา 9 วัน 9 คืน จนได้รับชัยชนะ วันที่ 10 หลังจากนั้น ได้มีการจัดงานเพื่อเฉลิมฉลอง คนที่ไปร่วมงานจะแต่งชุดขาว

ของไหว้พระแม่อุมาเทวี

  • น้ำเปล่า น้ำแดง นม น้ำอ้อย (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
  • ผลไม้ ธัญพืชได้ทุกชนิด
  • อาหารเจ อาหารมังสวิรัติ ที่กลิ่นไม่แรง
  • มาลัยดอกดาวเรือง ดอกบัว หรือดอกไม้ที่เป็นสีเหลือง สีแดง
  • ธูป ควรใช้ธูปหอม 9 ดอก (ถ้าจะบนใช้ 39 ดอก และถ้าบวงสรวงใช้ 16 ดอก)